Alkoholos illóolaj-keverék, melynek igényesen összeállított komponenseinek elegye hatékony frissítő hatást vált ki, elősegítve az arcmaszkok viselésének megkönnyítését. A citrom illóolaj frissítő hatása régóta ismert, de segíti továbbá a koncentrációt is. Eukaliptusz illóolaj tartalma a légzőszervi járatokra hat jótékonyan, míg a levendula illóolaj nyugtató hatású.

100%-os tisztaságú, természetes eredetű, koncentrált illóolajokkal, maszkokon szövetfelületeken történő felhasználásra.

 

2411 Ft

Cikkszám: 562105 Kategória:

Összetevők:

alkohol, citrom-, eukaliptusz-, levendula illóolaj.

Mire kínál megoldást?

Ez a termékünk nem szerepel az Egészségtárban.
Egészségtár

NATURLAND Maszk Frissítő spray

100 %-os tisztaságú, természetes eredetű, koncentrált illóolajokkal.
Fújja közvetlenül a maszkra!
Felhasználása során tartsa be az alkalmazási javaslatot!

Általános biztonsági útmutató: Gyermekek elől elzárva tartandó! Csak külsőleges használatra! Szembe, nyálkahártyára, bőrfelületre ne kerüljön! Legfeljebb 25 °C-on, fénytől védve tárolja! Tűzveszélyes!

Általános figyelmeztetések: Várandósság ideje alatt használata kerülendő! Légzőrendszeri allergiás megbetegedések, epilepszia, idegrendszeri probléma, magas és alacsony vérnyomás esetén különös óvatossággal alkalmazza! Homeopátiás szerek és illóolajok egyidejű alkalmazhatóságáról konzultáljon homeopatájával! Maszkokon szövetfelületeken történő felhasználásra!

Összetétel: alkohol, citrom-, eukaliptusz- és levendula illóolaj.

Figyelmeztetés veszély
Veszélyt meghatározó összetevők: terpinen-4-ol, 1,8-cineole, beta-pinene, p-cymene, l-.alpha.-Pinene, (-)-(R)-.alpha.-Phellandrene, p-mentha-1,4-diene, linalool, d-limonene, eucalyptol, beta-pinene, terpinolene, 3-octanone, 3,7-dimethyl-octadienal, (2E)-(R)-p-mentha-1,8-diene, dipenten, mycrene, 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene, Etil-alkohol, linalyl acetate, pin-2(10)-ene, 2,6,6-trimethylbicyc-lo[3.1.1]hept-2-ene.

Figyelmeztető mondatok:
H226- Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304- Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315- Bőrirritáló hatású.
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319- Súlyos szemirritációt okoz.
H411- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P103- Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.
P210- Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233- Az edény szorosan lezárva tartandó.
P240- A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
P241- Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító berendezés használandó.
P242- Szikramentes eszközök használandók.
P243- Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P260-A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P264- A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P271- Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P272- Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P303 + P361 + P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás
P305 + P351 + P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P321- Szakellátás.
P331- TILOS hánytatni.
P333 + P313- Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 + P313- Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P362 + P364- A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P370 + P378-Tűz esetén: az oltáshoz CO2, poroltó vagy vízsugár használandó.
P391- A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P403 + P235- Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P405- Elzárva tárolandó.
P501- Az edény tartalmát, a tartályt a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi szabályozásnak megfelelően kell hulladékként elhelyezni