A Naturland Magyarország Kft. Facebook oldalán futó üzenőfali játék szabályzata és részvételi feltételei, 2022.04.29.

 

Kérkük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvasd el, és csak akkor vegyél részt a játékban, ha az alább leírtakkal egyetértesz!

 

 1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A https://www.facebook.com/NaturlandMagyarorszag/ Facebook oldalon közzétett üzenőfali játék elnevezésű promóciós játék - a továbbiakban: Játék - szervezője Naturland Magyarország Kft. (Cg.: 01 09 690514, adószám:11615017242 székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.) -a továbbiakban: Szervező, aki a Játék teljeskörű lebonyolításával a Vírus Média Vírus Innovációs és Szolgáltató Kft. (székhely: 1082 Budapest, Práter utca 38., adószám: 23720888-2-42) - a továbbiakban: Lebonyolító - bízta meg.

 

 1. Kik vehetnek részt a játékban?
 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező és a Vírus Média Vírus Innovációs és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2022. Április 29. 9:00 - 2022. Május 1 8:00

Sorsolás: 2022. Május 2. 10:00

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 12 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Naturland Magyarország Kft. Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Kommentbe írja be a keresztrelytvény megfejtését, a megadott határidőn belül!).

A játék végén a válaszadók közül kisorsolásra kerül 3 szerencsés nyertes és 2 pótnyertes. Minden Játékos csak 1 db kommenttel vehet részt a sorsoláson.

 1. Nyeremények, nyertesek

A játék végén 3 nyertest és 2 pótnyertest sorsolunk. A nyertesek fejenként az alábbi csomagot nyerik:

 

Naturland Tavasztündér Illóolaj keverék 10 ml

https://naturland.hu/termek/naturland-tavasztunder-illoolaj-keverek-10-ml/

 

Natutland Vas + C vitamin tartalmazó fólyékony étrend kiegészítő 150ml

https://naturland.hu/termek/naturland-vasc-vitamint-tartalmazo-folyekony-etrend-kiegeszito-150-ml/

 

Naturland Großer Schweden bitter NATURLAND 100ml

https://naturland.hu/termek/groser-schweden-bitter-naturland-100-ml/

 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: https://socialwinner.besocial.hu/

A nyertesek neveit a Naturland Magyarország Kft. Facebook oldalán tesszük közzé a játékfehívó poszt alatt kommentben, legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 12 órán belül.

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére, arra a kisorsolás sorrendjében a pótnyertesek egyike válik jogosulttá.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható,hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható,hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.
 1. Nyertesek értesítése

A nyertesek a nyereményfelhívás alatt, Facebook kommentben értesülnek arról, hogy nyertek (taggeléssel). A nyerteseknek Facebook üzenetben kell felvenni a kapcsolatot a Naturland Magyarország Facebook oldalával és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A nyereményt a játékos adatainak beérkezését követő 30 naptári napon belül postázzuk.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatkezelés és adatvédelem

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Naturland Magyarország Kft. (Cg.: 01 09 690514, adószám:11615017242 székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.) , mint szervező által megrendezésre kerülő „Naturland Egy csepp tavasz üzenőfali játék” elnevezésű nyereményjátékhoz (a továbbiakban „Játék”) kapcsolódó adatkezelési célokról, az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról, címzettekről, az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékban résztvevők jogairól, jogorvoslati lehetőségekről tartalmaz tájékoztatást.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a „ Naturland Egy csepp tavasz üzenőfali játék” Promóciós játékszabályzat elválaszthatatlan részét, azaz mellékletét képezi. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban külön nem definiált fogalmak a Promóciós játékszabályzatban már definiált jelentéssel bírnak.

A Játékos a Játékban történő részvételével elismeri, hogy a Promóciós Játékszabályzat, illetve jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat elfogadta, így a Játékban történő részvétellel egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok szerinti személyes adatainak kezeléséhez.

Adatkezelő felhívja a Játékos figyelmét, hogy a Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint - ingyenesen, korlátozásmentesen, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás időpontjáig vele kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelésének jogszerűségét.

8.1. Adatkezelő és adatfeldolgozó kiléte, elérhetőségei

Adatkezelő:

Cégnév: Naturland Magyarország Kft.

Székhely: 106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Cégjegyzékszám: 01-09-690514

Adószám:       11615017-2-42

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail: adatvedelem@naturland.hu

 

A Játék lebonyolításához az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Adatfeldolgozó:

Cégnév: Vírus Média Vírus Innovációs és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1082 Budapest, Práter utca 38.,

 

8.2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja

 

Kezelt adatok és az adatkezelés Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Játékban résztvevő Játékos neve, Facebook IDja és hozzászólása A Játék lebonyolítása, beleértve a számítógépes programmal történő sorsolást is.  

Az érintett Játékos hozzájárulása a Játék poszt alá beküldött hozzászólás elküldésével. [GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján]

A Nyertes nevének nyilvánosságra hozatala Átláthatóság biztosítása  Az érintett Játékos hozzájárulása a Játékra való felhívást tartalmazó poszt alá beküldött hozzászólás elküldésével. [GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján] valamint - Az érintett Nyertes nevét jogos érdekből hozzuk nyilvánosságra a Játék tisztaságának és 6 feddhetetlenségének biztosítása érdekében. [GDPR 6. cikk (1) bek f) pontja alapján]
A Nyertes adatainak kezelése (név, postacím) Nyerteshez kapcsolódó adminisztráció és a nyeremény átadása Jogi kötelezettség teljesítése a Promóciós játékszabályzatban foglaltak szerint
A Nyertes adatainak kezelése (név, postacím) A nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján.

 

 

 

 

8.3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az Adatkezelő, az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

 

Kezelt adat Időtartam
A Játékban résztvevő Játékos neve, Facebook ID-ja és hozzászólása A játék időtartama és azt követő 30 nap
A Nyertes neve, posta címe A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig

 

 

8.4. Adattovábbítás, a továbbítás címzettje

A személyes adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség (adómegállapítás és adófizetés) érdekében a Nyertesek adatait az illetékes NAV részére továbbíthatja.

Jogi vita vagy csalárd magatartás esetén az érintett Játékos adatai az Adatkezelővel együttműködő jogi képviselők, illetve tanácsadókhoz kerülnek továbbításra.

A nyeremény kézbesítésével kapcsolatosan adatfeldolgozóként eljár a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.).

Adatkezelő a Játékot a Facebook Ireland Ltd. által üzemeltetett www.facebook.com weboldalon bonyolítja le. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Facebook adatkezelésével kapcsolatos Adatkezelési szabályzat a https://www.facebook.com/about/privacy weboldalon érhető el.

 

8.5. Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslat

Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Játékos a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatainak adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Adatkezelőnek e-mail útján az adatvedelem@naturland.hu e-mail címre küldött kérelemmel gyakorolhatja.

A Játékos a Játékkal kapcsolatban Adatkezelő/Adatfeldolgozó által kezelt személyes adataival kapcsolatban a GDPR alapján 15-21. cikk alapján megilleti a Játékosról kezelt személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférés joga, azaz jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben a Játékos személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ide értve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve a Adatfeldolgozó által helyesbíttesse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő/Adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben a Adatkezelő/Adatfeldolgozó köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, feltéve, hogy a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. A Játékosra vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Adatkezelő/Adatfeldolgozó vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat a Adatkezelő/Adatfeldolgozó köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat a Adatkezelőre/Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő/Adatfeldolgozó korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Adatkezelő/Adatfeldolgozó ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben az Adatkezelőnek/Adatfeldolgozónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az adatkezelést, ha a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő/Adatfeldolgozó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

A Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A Játékos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen.

A Játékos mint érintett nem várt halála esetére a Játékost az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül a Játékos által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Amennyiben a Játékos élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már a Játékos életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja a Játékos halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni a Játékos halálát követő öt éven belül. A Játékos jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

A Játékos jogait halála esetén a Játékos helyett érvényesítő személy a Játékos halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

Jogorvoslat

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jelen Adatkezelési tájékoztató pontjában foglalt jogait írásbeli kérelem útján gyakorolhatja az Adatkezelő részére postai úton a székhely címére vagy elektronikusan a info@naturland.hu e-mail címre küldött levélben.

Amennyiben az Adatkezelő az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint, ha személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 1 hónapon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Lebonyolító a Játékos helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 1 hónapon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult jogorvoslattal élni.

Továbbá amennyiben a Játékos az Adatkezelő/Adatfeldolgozó kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Info tv. 23. §-a alapján bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9.
Weboldal címe: http://www.naih.hu,
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben a Játékost megilleti a bírósághoz fordulás joga.

A Játékos a Adatkezelővel szemben közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az ügyben a Játékos választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el.

Felelősség

Adatkezelő és Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal a feltöltött tartalmakat illetően.

A Játékban közzétett hozzászólások tartalmáért, csak és kizárólag Játékos felel, így amennyiben a hozzászólás a Játékos/harmadik személy bármilyen személyes adatát, adatát vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget Adatkezelő/Adatfeldolgozó kizárja, illetve Játékos vagy harmadik személy igénnyel nem léphet fel a Adatkezelővel/Adatfeldolgozóval szemben, ha mégis erre sor kerülne, úgy a hozzászólást közzé tevő Játékos az Adatkezelőt/Adatfeldolgozót teljes körűen mentesíteni köteles a harmadik személy igénye alól.

A Játékhoz kapcsolódó jelen Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő Facebook oldalán, a https://www.facebook.com/NaturlandMagyarorszag/ oldalon megtalálható a Játék időtartama alatt.

Tájékoztatjuk a Játékosokat, mint érintetteket, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatónkat egyoldalúan módosítsuk, ezért kérjük mindig győződjenek meg az Adatkezelési tájékoztatónk aktuális tartalmáról.

Kelt: Budapest, 2022.04.29.

Naturland Magyarország Kft.
Adatkezelő